12/12/2019

Meerjarenplan 2020-2025: Lokeren blijvend vernieuwen

Algemeen nieuws

Stad en OCMW Lokeren stellen maandag 16 december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 voor. Gemeente en OCMW vormen voortaan één bestuur voor de beleidsrapporten waardoor het meerjarenplan 2020-2025 het eerste geïntegreerde meerjarenplan is voor een periode van 6 jaar. De totale investeringsuitgaven bedragen ca. 125 mio euro, waarmee de 100 mio van de afgelopen legislatuur nog eens met een vierde wordt verhoogd.

“We investeren bijna 3.000 euro per inwoner, zodat we Lokeren blijvend kunnen vernieuwen, en dat zonder de belastingen te verhogen”, zegt Filip Anthuenis (burgemeester, Open Vld).

 

Prioritaire Dossiers

Schepen van Financiën, Stefan Walgraeve: “Er werd gekozen voor 3 prioritaire beleidsdoelstellingen: het realiseren van bijkomende lokale en regionale tewerkstelling door de uitbouw van ons nieuw industrieterrein E17/4 in harmonie met de woonomgeving, de realisatie van een nieuw, klantgericht dienstverleningsconcept en de bouw van een nieuw zwembad”.

De verkoop van de industriegronden moet in totaal 69.975.237 euro opleveren. Op dit moment is reeds ca. 90% van de gronden gereserveerd, wat maakt dat de geraamde opbrengsten ook zekere opbrengsten zullen zijn in de loop van deze meerjarenperiode. Voor de aanleg van de wegenis- en riolering binnen het industrieterrein wordt een bedrag van 9,2 mio euro uitgetrokken.

Schepen van industriële ontwikkeling, Stefan Walgraeve: “Zoals men weet was er in de buurt rond het nieuwe industriegebied E17/4 een grote bezorgdheid omtrent de mobiliteitsafwikkeling. Ingevolge de dading die werd bereikt met het buurtcomité Leefbaar Everslaar werd ook beslist om de wegenis- en rioleringsprojecten voor Bokslaar-Everslaar en Spoele-Naastveldstraat-Sint-Jozefstraat mee op te nemen in de prioritaire beleidsdoestelling, met het oog op een transparante en regelmatige rapportering. In totaal wordt een investering van maar liefst 9.650.000 euro voorzien voor de wegenisprojecten in voormelde straten, met absolute prioriteit voor de zwakke weggebruikers.”

De tweede prioritaire beleidsdoelstelling is de realisatie van een nieuw, klantgericht dienstverleningsconcept. Naast het verder implementeren van het werken op afspraak, een aanpassing van de openingsuren, een modern en klantvriendelijk onthaal met snelloket, het uitwerken van het smart city verhaal, het verder inzetten op digitalisering, zonder diegenen die niet mee zijn op de digitale snelweg uit het oog te verliezen, wordt hier ingezet op het invullen van de infrastructuur van het stadhuis en het voormalig postgebouw. Ook hiervoor wordt een bedrag van 3.575.000 euro uitgetrokken.

Voor de bouw van het nieuw zwembad, een combinatie van een familie- en sportbad op maat van Lokeren, wordt een investeringsbudget van 14 miljoen euro voorzien. De bouw van het nieuw zwembad wordt daarmee het grootste investeringsproject in de komende legislatuur. Naast een sportbad komt er een doelgroepenbad, een peuterbad en een zone voor recreatie en welness.

 

Pensioenproblematiek

Simulaties van de Federale Pensioendienst leren dat over de periode 2020-2025 maar liefst 8.594.646 euro aan responsabiliseringsbijdrage zal moeten worden betaald, dat is een stijging van 4.554.486 euro in vergelijking met het niveau 2019. De Vlaamse regering komt tussen voor de helft van het bedrag, maar stad en OCMW moeten dus zelf 4.297.323 euro ophoesten.

Schepen van financiën, Stefan Walgraeve: “Dankzij het Zilverfonds dat in 2007 werd opgericht met een originele inleg van 7.333.000 euro hebben stad en OCMW gezorgd voor een stevige spaarpot om de meerkosten inzake de pensioenuitgaven op te vangen. We kunnen daar in de periode 2020-2025 dus uit putten om de stijging op te vangen: we zullen 4 mio euro opnemen uit het Zilverfonds, dat is minder dan het rendement op 31/12/2018 (dat toen al 4.010.548 EUR bedroeg en in 2022 – de eerste opname zou pas gebeuren in 2023 – al zal opgelopen zijn tot 5.804.362 EUR) én minder dan de 4.297.323 euro die stad en OCMW zelf moeten betalen. De keuze uit het verleden zorgt er dus voor dat wij onze betalingsverplichtingen probleemloos kunnen nakomen.

 

Algemene uitgangspunten

Burgemeester Filip Anthuenis: “Cruciaal voor deze coalitie is om onze ambitieuze beleidsnota volledig te kunnen uitvoeren zonder de Lokerse burger of de Lokerse bedrijven een belastingsverhoging op te leggen. Sterker nog, een aantal bestaande belastingen worden afgeschaft in de loop van de legislatuur (de terrasbelasting) of zijn al afgeschaft bij het begin van de legislatuur (de belasting op onbebouwde percelen).

Uiteraard wordt er daarnaast gezorgd dat in het MJP zoals het voorligt een financieel evenwicht wordt bereikt:

 1. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief en in het laatste jaar van de meerjarenplanning is er een overschot van 7.690.670 EUR;
 2. De geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 moet minstens gelijk zijn aan nul. Formeel wordt het structurele evenwicht dus beoordeeld aan de hand van de autofinancieringsmarge in 2025, maar het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat gedurende de hele periode van het meerjarenplan een positieve autofinancieringsmarge wordt bereikt.

De stijgende schuldenlast is in veel besturen een doorn in het oog. Daarbij wordt vaak geopperd dat een schuld van 1.000 euro per inwoner een soort “magische” grens is die een lokaal bestuur best niet overschrijdt. Schepen van financiën Stefan Walgraeve: “In deze MJP voorzien we de opname van leningen in 2023 en 2024 voor een maximum bedrag van 19,5 mio euro (i.e. de optelsom van de twee grootste gebouwenprojecten deze legislatuur, namelijk 13 mio euro voor het zwembad en 6,5 mio euro voor de brandweerkazerne). Daardoor stijgt onze schuldenlast maximaal tot 540,93 euro per inwoner, hetgeen net iets meer bedraagt dan de helft van de magische grens van 1.000 euro per inwoner. Lokeren blijft dus een financieel meer dan gezonde stad.

 

Enkele opvallende uitgaven

De bestuursmeerderheid heeft de voorbije weken en maanden weloverwogen keuzes gemaakt. Soms moeilijke keuzes, maar altijd keuzes met maar één doel voor ogen: blijvend zorgen voor de vernieuwing van onze stad.

Burgemeester Filip Anthuenis: “De beleidsnota van de coalitie Open Vld-CD&V en de resultaten van de enquête Leg-je-ei tijdens vorige legislatuur vormen de rode draad doorheen deze meerjarenplanning. Het vernieuwen van onze stad kan enkel door te blijven investeren, in bakstenen én in mensen. De komende zes jaar zal Lokeren meer dan 125 miljoen euro investeren.

 

De belangrijkste projecten zijn:

 • Veiligheid:
  • 2 mio euro voor het ANPR cameraschild en het onderhoud van de bestaande camerabeveiliging;
  • 6,5 mio euro voor de nieuwe brandweerkazerne;
 • Meer groene ruimte en natuurbehoud:
  • 1 mio euro voor de aanleg van het Spoelepark
  • 000 euro voor de aanleg van het Heirbrugpark
  • 000 euro voor de parkbeheersplannen Verloren Bos en Park ter Beuken
  • 000 euro voor de aanplant en het vervangen van bomen;
 • Vernieuwen van straten en pleinen:
  • 2,4 mio euro Hemelseschoot-Veldeken
  • 3,2 mio euro Rozenstraat
  • 4,8 mio euro Zeveneekskens
  • 4 mio euro Rechtstraat-Hoekstraat-Stenenbrug
  • 1 mio euro Brugstraat
  • 3,7 mio euro Sterrestraat/Naastveldstraat
  • 2,5 mio euro Bleekmeersstraat
  • 2,2 mio euro Zelestraat
  • 000 euro herinrichten en verfraaien Markt (Groentemarkt en Kerkplein)
  • 000 euro voor het vernieuwen van openbare verlichting op onze pleinen
  • Een jaarlijks budget van 500.000 euro voor het onderhoud van de voetpaden;
 • Armoedebestrijding en ondersteuning van Lokeraars die sociaal zwakker staan:
  • Een armoedeplan, bovenop de bestaande welzijnsuitgaven, van 100.000 euro per jaar;
  • De realisatie van een dienstencentrum voor 700.000 euro;
 • Het toeristisch uitbouwen van de stad en de troeven van de Durme:
  • 000 euro voor aanlegsteigers, kaaimuren, dijken, … rond de Durme;
 • Een groter vrijetijdsaanbod:
  • 000 euro voor aanpassingen aan de culturele infrastructuur in de Torenstraat (herinrichting, tribune en sanitair) en het CCL (loges, backstage en vergaderzalen)

Besluit

Filip Anthuenis, burgemeester: “Met dit ambitieus meerjarenplan is Lokeren klaar om de uitdagingen die op haar wachten in de toekomst tot een goed einde te brengen. Naast een investeringsprogramma van meer dan 125 miljoen euro zetten we nog meer in op de kwaliteit van de dienstverlening voor de Lokerse burger en de Lokerse bedrijven. Lokeren is en blijft een stad waar het goed is om te wonen, om te leven en om te werken.”