17/12/2019

Oproep kandidaten: zondagse rommelmarkt

De concessie voor de zondagse rommelmarkt op het Stationsplein wordt bij open procedure toegewezen vanaf 1 maart 2020 voor de duur van één jaar, jaarlijks stilzwijgend verlengbaar, tot een totale concessieduur van maximaal 9 jaar.

De minimum instelprijs voor de concessie wordt vastgesteld op 1.750 euro per maand. De vergoeding voor de concessie wordt elk jaar aangepast aan de index.

Alle inlichtingen over de concessie en de kandidaatstelling zijn hieronder te verkrijgen en op de dienst economie van het Stadhuis, Groentemarkt 1, tel. 09/340.94.32 of op de stedelijke website www.lokeren.be. De uiterste datum voor inschrijving is donderdag 23 januari 2020. De inschrijving kan enkel gebeuren:

  • bij aangetekende brief, onder dubbele omslag, geadresseerd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren uiterlijk ter post afgegeven op donderdag 23 januari. De poststempel geldt als bewijs.
  • Op beide omslagen de aanduiding vermelden: "Toewijs concessie rommelmarkt Stationsplein op zondag”.

Een vennootschap moet bij haar inschrijving een eensluidend verklaard afschrift van haar statuten bijvoegen, alsmede een document waaruit blijkt dat de ondertekenaars van het inschrijvingsbewijs de nodige volmacht hebben. Daarnaast dient elke inschrijver een bankverklaring bij de bieding te voegen, conform een model dat kan bekomen worden bij de dienst secretariaat.

Plan rommelmarkt
Goedgekeurd lastenboek
Bankverklaring